Stadgar

STADGAR HEDEMORA MK 2022-08-11

§1.KLUBBENS NAMN OCH HEMORT
Klubbens namn är Hedemora MK. Klubbens hemort är Hedemora.

§2.KLUBBENS ÄNDAMÅL
Hedemora MK har till ändamål att i enlighet med gällande nationella reglemente underlätta och uppmuntra utövande av motorsport, utbilda motorsportutövare, verka för god kamratanda samt bedriva andra, med motorsport förenliga, verksamheter.

§3.MEDLEMSKAP
Medlem inväljes av styrelsen efter skriftlig ansökan. Ansökan skall åtföljas av stadgeenlig årsavgift.
Ansökan får inte bifallas, förrän styrelsen övertygat sig om, att den som ansöker inte häftar i skuld till annan motorklubb.

Till Hedersmedlem eller Ständig medlem kan en person utses som på ett utmärkt sätt främjat klubbens
ändamål. Hedersmedlem och Ständig medlem utses på klubbens ordinarie årsmöte, efter förslag från styrelsen.

§4.MEDLEMSAVGIFTER OCH MEDLEMSKORT
Medlem skall erlägga den årsavgift som beslutats av klubbens årsmöte. Olika årsavgifter kan förekomma för olika medlemskategorier, dessa fastställes av klubbens årsmöte.

Årsavgiften skall erläggas senast den 31 mars och gäller för perioden 1 mars-28 februari. Ständig medlem betalar en gång för alla den avgift som fastställts av klubbens årsmöte. Medlem som betalat årsavgift tjugo år i följd erhåller utan ytterligare avgift Ständigt medlemskap. Person som beviljas medlemskap och erlagt stadgeenligt årsavgift under det sista kalenderkvartalet är befriad från årsavgift det följande kalenderåret..

§5.STYRELSEN
Klubbens angelägenheter handhas av en styrelse som väljs av årsmötet. Varje röstberättigad, myndig medlem kan väljas till ledamot i styrelsen.

Styrelsen skall bestå av en ordförande och minst 3 övriga ledamöter. En ledamot och en suppleant per sektion väljs in.

Styrelsens ordförande skall väljas för två år i val som är skiljt ifrån val av övriga ledamöter.

Styrelsens övriga ledamöter väljs för två års mandatperiod, med halva antalet varje år.

Styrelsens suppleanter väljs för två års mandatperiod, med halva antalet varje år. Som första suppleant räknas den som har kortaste återstående mandatperioden eller, om flera suppleanter har lika återstod, den som valts med flest antal röster eller, om även röstetalen är lika, genom lottning.

Styrelsen skall omedelbart efter årsmötet konstituera sig och inom sig utse vice ordförande, sekreterare och
kassaförvaltare. På detta sammanträde skall protokoll föras.

Styrelse sammanträder på kallelse av ordförande, eller i dennes frånvaro av vice ordförande, och är beslutsmässig när minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika rösttal gäller den mening som biträdes av ordförande. Till styrelsens sammanträden kan medlemmar kallas. Sålunda kallad medlem har förslagsrätt men icke beslutsrätt. Protokoll skall föras.

Styrelsen kan, med bibehållet eget ansvar, överlämna handläggandet av löpande ärenden till ett
arbetsutskott. Styrelsen fastställer därvid i förväg gränserna för utskottets befogenheter.
Styrelsen kan med bibehållet eget ansvar, utse kommitteer och utskott som i samråd med styrelsen handlägger specificerade arbetsuppgifter. Styrelsen skall i förväg ge direktiv och fastställa gränserna för kommittens eller utskottets befogenheter. Styrelsen är solidariskt ansvarig för klubbens tillgångar.

ORDFÖRANDE
Ordförande är klubbens officielle representant, leder styrelsens förhandlingar, övervakar klubbarbetet i sin helhet och tillser att dessa stadgar efterlevs. I ordförandens frånvaro inträder vice ordförande i dennes ställe.
Vid förfall för båda väljes tjänsteförättande ordförande.

SEKRETERARE
Sekreteraren skall tillsammans med ordförande handa klubbens löpande ärenden. Han/hon skall föra och skriva ut protokoll från styrelsen och klubbens sammanträden, registrera och förvara inkommande skrivelser.
Sekreteraren skall, om inte ordförande bestämmer annorlunda, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior till dessa samt sammanställa förslag till årsberättelse.

KASSÖR
Kassören skall mottaga alla inbetalningar och verkställa alla utbetalningar för klubbens räkning samt ansvara för att utbetalningar är attesterade i den ordning styrelsen bestämt. Kassören skall föra fullständig kassabok över Hedemora MK:s räkenskaper.

REVISOR
En revisor, vilken väljs av ordinarie årsmöte, skall granska räkenskaperna och styrelsen förvaltning samt inlämna revisionsberättelse senast tio dagar före årsmötet.

§6.VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPER
Verksamhets- och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december. Kassören skall senast 30 dagar före ordinarie årsmöte överlämna bokslut och räkenskaper till revisorn för granskning. Sekreteraren skall inom samma tidsrymd överlämna årsberättelsen samt andra handlingar nödvändiga för revision (protokoll, inventarieförteckning m.m.).

§7.SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte skall hållas senast 31 maj året efter verksamhetsårets utgång. Årsmötet hålls på tid och plats som styrelsen bestämmer. Andra sammanträden utlyses av styrelsen då den finner lämpligt eller då minst 25 medlemmar begärt att styrelsen skall utlysa sammanträde. Sammanträden är beslutsmässiga med det antal medlemmar som har infunnit sig.

Kallelse till årsstämman och övriga medlemsmöten skall läggas ut på föreningens Facebooksida och hemsidan www.hedemoramk.se. Kallelse skall utfärdas minst 14 dagar i förväg. I kallelsen skall anledningen till sammanträdet anges.

Vid klubbens ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötet är utlyst enligt stadgarna
 3. Upprättande av röstlängd för mötet
 4. Godkännande av dagordning för mötet
 5. Val av ordförande för mötet
 6. Val av sekreterare för mötet
 7. Val av två justeringsmän som tillsammans med mötets ordförande skall justera protokollet
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet styrelsen
 11. Av styrelsen framlagda förslag
 12. Av medlem framlagda förslag som lämnats till styrelsen senast 14 dagar före mötet
 13. Fastställande av årsavgifter
 14. Val av ordförande
 15. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 16. Val av revisor och revisorsuppleant
 17. Val av ledamöter i valberedningen
 18. Övriga frågor

 

§8.VAL OCH RÖSTNING
Alla val sker genom öppen röstning om inte sluten röstning begärts. Om lika röstetal uppstår vid öppen röstning gäller mening som ordförande biträder. Om lika röstetal uppstår vid sluten röstning skall frågan avgöras genom lottdragning.

Styrelsen får inte deltaga i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Den av årsmötet valda styrelsen
(tillträdande styrelsen) får inte deltaga i val av revisor och revisorssuppleant.

§9.RÖSTRÄTT
Medlem som vid röstningstillfället fyllt sexton år och erlagt fastställd årsavgift i stadgeenlig tid har en röst. Hedersmedlem, ständig medlem har en röst om han/hon fyllt sexton år vid röstningstillfället. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

§10.MEDLEMS SKYLDIGHETER
Genom sitt inträde i klubben har medlem lovat att efterleva dessa stadgar. Varje medlem skall så långt det är möjligt verka för trafikkulturens höjande och alltid uppträda hänsynsfullt mot allmänheten.

Medlem får inte på annat sätt än vad som föreskrivs i vederbörande specialförbunds stadgar och bestämmelser deltaga i tävlingar eller uppvisningar vilka omfattar idrottsgrenar anslutna till Riksidrottsförbundet och som anordnas av organisation utanför detta förbund eller som har deltagare vilka står utanför Riksidrottsförbundet.

§11.UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur klubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Anmälan om utträde skall behandlas på närmast påföljande styrelsesammanträde. Medlem är skyldig att betala förfallna avgifter till klubben.

§12.UTESLUTNING
Medlem som motarbetet klubbens verksamhet eller uppenbarligen skadat klubbens intressen kan uteslutas av styrelsen.
Medlem som inte betalat fastställd årsavgift i stadgeenlig tid kan uteslutas ur klubben av styrelsen. Om de förefallna avgifterna betalas är styrelsen skyldig att återkalla beslut om uteslutning ur klubben.

§13.KLUBBENS SKYLDIGHETER
Klubben är genom medlemskap i Svenska Bilsportförbundet, medlem i Riksidrottsförbundet och skall följa detta (dessa) förbunds stadgar, regler och andra föreskrifter.

Ordföranden och sekreteraren är ansvariga för att klubbens och ovan nämnda förbunds stadgar och förordningar finns tillgängliga för klubbens medlemmar.

§14.ÄNDRING AV DESSA STADGAR
Ändring av dessa stadgar får endast göras av ordinarie årsmöte. Förslag till ändring skall lämnas skriftligen till styrelsen senast 14 dagar före ordinarie årsmöte. Styrelsen skall för årsmötet presentera förslaget och sin egen åsikt om detsamma. Ändringsförslag antages om det stöds av minst två tredjedelar av de lämnade godkända rösterna på årsmötet.

§15.KLUBBENS UPPLÖSNING
Klubbens upplösning kan endast fattas av ordinarie årsmötet. Förslag till upplösning av klubben kan bara framläggas av styrelsen och måste i så fall lämnas till medlemmarna senast 14 dagar före årsmötet. För att ett beslut om klubbens upplösning skall vara giltigt krävs att föreslaget om upplösning stöds av minst två tredjedelar av de avlämnade godkända rösterna vid två ordinarie årsmöten i följd.

§16.DISPOSITION AV KLUBBENS TILLGÅNGAR
I händelse av klubbens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till en organisation som arbetar för motorsportens utveckling och utbredning i Sverige. Beslut om detta fattas i samband med beslutet om klubbens upplösning enligt §15.

I händelse av klubbens upplösning skall berörda förbund omedelbart underrättas om detta samt om hur eventuella tillgångar disponerats. Bestyrkt kopia av protokollet från det årsmöte som fattat det slutgiltiga upplösningsbeslutet skall sändas till förbunden tillsammans med bestyrkta kopior av balansräkning och revisionsberättelse. Beslutet om disposition av tillgångarna skall godkännas av berörda förbund.